dimanche 10 juillet 2016

Gourou Stuti, l'éloge du gourou, par Rajiv Bhagathey


Brahmha Nandan, Param. Sukh.Dam
Kevalam Gyan. Murtihi
Dwandatitam Gagan. Satrusham
Tatwamasya Tilakshanam

Ekam Nityam Vimalam Achalam
Sarvadhi Sakshi Bhutam
Bhavatitam Trigun. Rahitam
Sadguru Tam Namami

Chaitanyam Shashwatam Shantam
Vyomatitam Niranjanam
Nad.bindum Kalatitam
Tasmai Shri Guruve Namah.

Guru Brahmha, Gurur. Vishnu,
Gurur. Devo Maheshwarah.
Guru Sakshat Par.Brahmah
Tasmai Shri Guruve Namah.

Dhyan. Mulam Guru Murti
Puja Mulam Guro Padam
Mantr. Mulam Guru Vakyam
Moksh. Mulam Guru Krupa

Akhand. Mandala Karam
Vyaptam Yen. Chara Charam
Tat Padam Dakshitam Yenah
Tasmai Shri Guruve Namah.

Agyan. Timir. Andhasya
Gyanamjan. Shalatayam
Chakshur.me Litim.yen.
Tasmai Shri Guruve Namah.
Publié par dictionnaire sahaja yoga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire