samedi 24 octobre 2015

Pandit Subramaniam, 54 noms de Ganesha

Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha Ganesha,
Shri Mahaganesha
Vinayakaya Ganesha, Vignarajaya Ganesha,
Gauri Putraya Ganesha, Ganeshwaraya Ganesha
Skandgrajaya Ganesha, Avyayaya Ganesha, Sarva Sidhipradaya Ganesha, Poothaya Ganesha
Dhakshaya Ganesha, Adhyakshaya Ganesha,

Dwijapriyaya, Indra Shripradaya, Vani Pradaya Ganesha
Shiva tanayaya, Sarvatanayaya Devaya Ganesha
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha Ganesha , Shri Mahaganesha

Lambodharaya Ganesha, Chathuraya Ganesha, Brahmacharine Ganesha,munisthuthaya Ganesha
Ekadhanthaya Ganesha, Chathuraya Ganesha, Nirmalaya Ganesha, Niranjanaya Ganesha
Akalmanashaya Ganesha, Swayam Sidhaya Ganesha,

Kumara guruve, Papaharine, Mooshakavahana Ganesha,
Dharanidharaya, Mokshapradaya, Bhalachandraya Ganesha
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha Ganesha , Shri Mahaganesha


Ghyana rupaya Ganesha, Vedavedhaya Ganesha, Rudraya Ganesha, Shanthaya Ganesha
Kalaya Ganesha, Kamine Ganesha, Dhanthaya Ganesha, Chakrine Ganesha
Jatilaya Ganesha, Sanathanaya Ganesha.

Prathama poojithaya, Anekarchithaya, Jaganmanaya Ganesha
Pranava Swaroopaya Jyothiswaroopaya, Parama Pavithraya Ganesha
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha Ganesha , Shri Mahaganesha


Interprété par Pandit Subramaniam - Ganesha Ganesha (54 noms)
Joué à Brampton, Ontario, Canada 2013
Publié par dictionnaire sahaja yoga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire