vendredi 3 avril 2015

Shri Kala Bhairava ashtakam

Voici les huit versets louant Shri Kala-Bhairava, le seigneur aux teintes sombres de la mort et du temps
 Kāla-bhairav’āshtakam
Deva-rāja sevya-māna pāvan’āṅghri paṅkajam
Vyāla-yadñya sūtra-mindu shekharam krupā-karam
Nāra-dādi yogi-vṛunda vanditam digambaram
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Bhānu-koti bāskaram bhav’ābdhi tārakam param
Nīlakantham’īpsi-tārtha-dāyakam trilochanam
Kāla kālam ambuj’āksham aksha-shūlam aksharam
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Shūla-taṅka pasha-danda pānim’ādi kāranam
Shyāma-kāyam ādi-devam aksharam nir’āmayam
Bhīma-vikramam prabhum vichitra-tāndava-priyam
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Bhukti mukti dāyakam prashasta-chāru-vigraham
Bhakta-vatsalam sthitam samasta-loka-vigraham
Vinik-vanan-mano’dñya-hema kinkini-lasat katim
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Dharma-setu pālakam tw’adharma mārga-nāshanam
Karma-pāsha-mochakam susharma-dāyakam vibhum
Svarna-varna-shesha pasha shobhit’āṅga-mandalam
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Ratna-pādukā prabh’ābhi-rāma pāda yugmakam
Nityam’advitiyam-ishta daivatam niranjanam
Mṛutyu-darpa-nāshanan karāla-daoṅshtra mokshanam
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Atta-hāsa bhinna-padmaj’ānda-kosha samtatim
Dṛushti pāta-nashta pāpa-jāla-ugra shāsanam
Ashta-siddhi dāyakam kapāla-mālika dharam
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Bhūta-saṅgha nāyakam vishāla-kīrti dāyakam
Kāshi-vāsa loka-punya pāpa-shodhakam vibhum
Nīti-mārga-kovidam purātanam jagat-patim
Kāshikā pur’ādhi-nātha kāla-bhairavam bhaje

Kāla-bhairav’āshtakam pathanti ye manoharam
Dñyāna-mukti-sādhanam vichitra-punya-vardhanam
Shoka-moha-dainya-lobha kopa-tāpa nāshanam
Te prayānti Kāla-bhairav’āṅghri san-nidhim dhruvam

publié par dictionnaire sahaja yoga

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire